ATPL(A) = Airline Transportation Pilot Licence(Aeroplane)

Certifikatrettigheder:

Et ATPL(A)-pilotcertifikat giver dig de samme rettigheder som et LALP(A)-, PPL(A)- og CPL(A)-certifikat.

Desuden giver et ATPL(A)-certifikat dig ret til at fungere som fartøjschef eller andenpilot (copilot) på enhver flyvemaskinetype eller -klasse, du er uddannet på, også i erhvervsmæssig luftfart.

Forkundskaber:

Til dette pilotcertifikat gælder de samme forkundskaber som til CPL(A), og derudover skal du have stor flyveerfaring med minimum 1.500 timers erfaring som pilot.

Alderskrav:

For at kunne ansøge til et ATPL(A)-pilotcertifikat skal du være fyldt 21 år.

Helbredsmæssige krav:

Du skal være indehaver af ”Medical Class 1”.

Uddannelsesforløb:
Airbus A380_w1000

Teorikursus: Du skal have gennemført og bestået et ATPL(A)-teorikursus. Dette kursus indeholder de samme fag som teorikurset til CPL(A)/IR.

Radiokursus: Ansøger til ATPL skal være indehaver af GEN radiobevis og da det er et bevis ansøgere i forvejen har som CPL(A) indehaver, er der ikke yderligere radiokursus til ATPL(A).

Praktisk uddannelse: For at opnå et ATPL(A)-pilotcertifikat kræves der ikke nogen specificeret praktisk uddannelse, men derimod stor flyveerfaring. Du skal have mindst 1.500 flyvetimer som pilot, hvoraf minimum 500 timer skal være opnået under ”fler-pilot operation” (multi-pilot operations).

08_w1000

December 16. 2019

Gyldighedsperiode/fornyelse:

Her gælder de samme betingelser som til CPL(A).

Udvidelsesmuligheder:

ATPL(A) er et ”slutcertifikat” for piloter, som ikke kan udvides til et højere certifikat.

CPL(A) = Commercial Pilot Licens(Aeroplane)

Certifikatrettigheder:

CPL(A)-certifikatet giver dig de samme rettigheder som et LAPL(A)- og PPL(A)-certifikat, og derudover giver CPL(A) dig ret til at fungere som fartøjschef på enhver enkeltpilot flyvemaskine (fly som må operere med kun en pilot) i forbindelse med kommerciel luftfart (flyvning med betalende passagerer eller fragt).

På flyvemaskiner som kun må operere med to piloter, og som udfører kommerciel luftfart, må du med et CPL(A)-certifikat kun fungere som andenpilot (copilot).

Skoleuddannelse og kundskaber:

Der stilles ingen formelle krav om skoleuddannelse, men som CPL(A)-elev skal du have gode kundskaber i regning/matematik, fysisk og engelsk. Desuden skal du være indehaver af PPL(A)-certifikatet og have minimum 150 flyvetimer som pilot.

Alderskrav:

For at ansøge til et CPL(A)-pilotcertifikat skal du være fyldt 18 år.

Helbredsmæssige krav:

Du skal være indehaver af ”Medical Class 1”.

En farvesansdefekt vil ofte medføre, at du ikke opfylder synskravene for opnåelse af instrumentbevis, og uden instrumentbeviset er udnyttelse af et CPL(A)-pilotcertifikat begrænset.

Uddannelsesforløb:

Uddannelsen til CPL(A) består af et teorikursus, et radiokursus og praktisk skoling.

Teorikursus: Teorikurset til CPL(A) omfatter undervisning i følgende fag:

 • Aircraft General Knowledge – Airframe/systems/Powerplant
 • Aircraft General Knowledge – Instrumentation
 • Mass and Balance
 • Performance
 • Flight Planning and Monitoring
 • Human Performance
 • Meteorology
 • General Navigation
 • Radio Navigation
 • Operational Procedures
 • Principles of flight
 • Visual Flight Rules (VFR) Communication
06_w1000

Teoriundervisningen foregår som klasseundervisning og selvstudie, og du skal forvente en del hjemmearbejde. Der kan som led i undervisningen være indlagt besøg ved forskellige virksomheder i flyindustrien.

Undervejs på teorikurset vil der være delprøver arrangeret af flyveskolen, og hele kurset afsluttes med en teoriprøve i samtlige fag. Undervisningsbøger er hovedsageligt på engelsk, mens klasseundervisningen foregår på enten dansk eller engelsk.

Radiokursus: Hvis du ikke allerede i forbindelse med PPL(A)-uddannelsen har erhvervet et radiobevis af typen ”GEN radiobevis”, skal du gennemgå et radiokursus til ”GEN radiobevis”.

I dette radiokursus indgår undervisning i bl.a.:

 • Betjening af radio- og navigationsudstyr
 • Radiobølgers udbredelse
 • Frekvensspektret
 • Fonetisk alfabet
 • Nødmeddelelser.

Desuden vil der indgå øvelser i modtagelse og afgivelse af luftfartsradiokorrespondance med engelsk tale. Kurset afsluttes med prøver i følgende:

 • Teori
 • Engelsk luftfartsradiokorrespondance
 • Prøve i engelsk samtale.


Praktisk uddannelse:
Den praktiske uddannelse til CPL(A) består af minimum 25 timers dual-flyvemanøvrering, som er flyvning med en instruktør. Hvis du ikke allerede har erhvervet natflyvningsrettighed, skal du gennemgå et 5-timers natflyvningskursus.

Den praktiske uddannelse foregår normalt i mindre 2- eller 4-sædede enmotorede flyvemaskiner med optrækkeligt understel og indstillelig propel. Det er et mere avanceret fly, end de flyvemaskiner som normalt benyttes til PPL(A)-undervisning.

Gyldighedsperiode og fornyelse:

Gyldighed og fornyelse af et CPL(A)-pilotcertifikat er tilsvarende et PPL(A)-certifikat.

Fungerer du som pilot i et charter- eller ruteselskab, som udfører kommerciel flyvning, skal du udføre en flyveprøve internt i dette selskab hvert halve år.

Udvidelsesmuligheder:

Et CPL(A)-pilotcertifikat kan udvides med bl.a.:

 • Instrumentflyvningsbevis
 • Flere-motorede flyvemaskiner
 • ATPL(A).

December 16. 2019

Cessna Citation_w1000

PPL(A) = Privat Pilot Licens(Aeroplane)

Certifikatrettigheder:

Et PPL(A)-pilotcertifikat giver dig ret til at fungere som fartøjschef eller andenpilot på enhver flyvemaskine som du er uddannet på – små som store – og som ikke udfører kommerciel luftfart.

Du kan benytte dig af et PPL(A)-certifikat til både privat og forretningsmæssig flyvning med familie, venner, kolleger eller kunder i en virksomhed, du eventuelt er ansat hos (firmaflyvning).

En PPL(A)-pilot må ikke modtage vederlag/honorar for flyvninger, da dette kræver et kommercielt CPL(A)-certifikat. Det er dog tilladt at deles om udgifterne ved flyvningen med de ombordværende.

Ønsker du at flyve en flyvemaskine af en anden klasse eller type end det, der er benyttet under din flyvetræning og til den praktiske flyveprøve, kræver det en mindre omskoling til den pågældende flyvemaskine.

Flyvning om natten eller under instrumentvejrforhold (dårlig sigtbarhed eller tåge) kræver, at du udfører henholdsvis 5 timers natuddannelse eller instrumentbevis skoling.                                                                    

Skoleuddannelse:

Der stilles ingen særlige krav vedrørende skoleuddannelse for dette pilotcertifikat.

Helbredsmæssige krav:

Udstedelse af et PPL(A)-pilotcertifikat kræver, at du har bestået en helbredsmæssig undersøgelse foretaget af en flyvelæge.

Du skal som minimum opfylde helbredskravet til ”Medical Class 2”. Har du bestået ”Medical Class 1” som er påkrævet for opnåelse af CPL(A), opfylder du også helbredskravet til PPL(A).

Din lægegodkendelse skal fornyes hvert 1.-5. år alt afhængigt af Medical Class og alder.

Piper 28_w1000

Du behøver ikke at være nogen ”supermand” for at bestå denne lægeprøve. Bruger du briller, har du en mindre hørenedsættelse, har du en farvesansdefekt eller lignende, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan bestå helbredsundersøgelsen.

Alderskrav:

Der er hverken noget laveste eller højeste alderskrav for påbegyndelse af en PPL(A)-uddannelse.

Minimumsalderen for soloflyvning er dog 16 år, og minimumsalderen for udstedelse af et PPL(A)-pilotcertifikat er 17 år.

Uddannelsesforløb:

Uddannelsen til PPL(A) består af et teorikursus, et radiokursus og praktisk undervisning.

Teorikursus: Teorikurset for denne uddannelse indebærer omkring 75 timers klasseundervisning i følgende fag:

Cessna Skylane_w1000
 • Navigation
 • Luftfartsret
 • Meteorologi
 • Flyvepræstation og planlægning
 • Flyveprincipper
 • Generelt luftfartøjskendskab
 • Menneskelig ydeevne
 • Operationelle procedurer

Foruden klasseundervisningen skal du forvente en del hjemmearbejde med opgaveløsning. Teorikurset bliver afsluttet med en teoriprøve i alle de pågældende fag.

Prøven består af ca. 16 opgaver af multiple choice-typen, og du består prøven ved at afgive mindst 75 % rigtige besvarelser.

Radiokursus: Radiokurset for denne uddannelse omfatter bl.a. undervisning i følgende:

 • Radiobølgers udbredelse
 • Frekvensspektret
 • Fonetisk alfabet
 • Nødmeldinger
 • Betjening af radioudstyr

Derudover vil der være øvelser inden for afgivelse og modtagelse af radiokorrespondance på enten dansk eller engelsk efter eget ønske.

Radiokurset afsluttes med en mindre skriftlig prøve og en mundtlig prøve inden for radiokommunikation.

Den praktiske undervisning: Undervisningen består af minimum 45 timers fly manøvrering, hvoraf mindst 25 timer skal være dual-undervisning (her flyver du sammen med en flyveinstruktør), og mindst 10 timer være soloflyvning (her flyver du på egen hånd).

Denne flyvetræning foregår normalt i mindre 2- eller 4-sædede enmotorede flyvemaskiner, og den omfatter bl.a.:

 • Start og landinger
 • Grundlæggende fly manøvrering
 • Simpel instrumentflyvning
 • Navigering
 • Nødprocedurer m.m.

Herefter afsluttes uddannelse med en praktisk flyveprøve.

Gyldighed/fornyelse:

Et PPL(A)-pilotcertifikat til enmotorede flyvemaskiner er gyldigt i 2 år. Inden udløb kan certifikatet forlænges for en ny toårig periode. Dette sker ved at gennemføre en træningsflyvning på mindst en times varighed sammen med en flyveinstruktør.

Der er intet krav om, at du skal flyve et minimum antal timer om året, men har du fløjet mindre end 12 timer det sidste år af den toårige gyldighedsperiode, skal du udføre træningsflyvningen med en instruktør, der er autoriseret som en eksaminator.

Udvidelsesmuligheder:

Et PPL(A)-certifikat kan bl.a. udvides til:

 • Natflyvning
 • Instrumentflyvning
 • Slæbeflyvning
 • Faldskærmsflyvning
 • Rettighed til flermotorede flyvemaskiner.

Disse rettigheder giver certifikatet endnu større anvendelsesmuligheder.

Et PPL(A)-pilotcertifikat er et grundcertifikat, som ved yderligere uddannelse kan udbygges til et CPL(A)-certifikat.

Cessna Citation_w1000
Kan flyves med et PPL(A)-certifikat

December 16. 2019

LAPL(A) = Light Airplane Pilot Licens(Aeroplane)

Certifikatrettigheder:

Pilotcertifikatet LAPL(A) giver dig ret til at fungere som fartøjschef på alle enmotorede stempelmotorer flyvemaskiner med en maksimal startvægt på 2.000 kg., som du er uddannet på.

LAPL(A)-certifikatet må ikke anvendes til udførelse af kommerciel luftfart, og du skal efter certifikatets udstedelse have udført mindst 10 timer som fartøjschef, før der må medbringes op til 3 passagerer.

Cessna 172_w1000

Dette pilotcertifikat kan benyttes til privat flyvning med familie, venner, kolleger eller kunder i et firma, som du er ansat hos (firmaflyvning). LAPL(A)-piloter må ikke modtage vederlag/honorar for flyvninger, da det kræver et kommercielt pilotcertifikat (CPL). Det er dog tilladt at deles om udgifterne til flyvningen med de ombordværende.

Flyvning med luftfartøjer af en anden klasse/type end det, der er benyttet under uddannelsen og til den praktiske flyveprøve, kræver omskoling og en mindre flyveprøve til en anden klasse/type.

Flyvning om natten kræver 5 timers natuddannelse.

Flyvning under instrumentvejrforhold (IMC) er ikke tilladt med et LAPL(A)-pilotcertifikat.

 

Skoleuddannelse:

Der stilles ingen særlige krav vedrørende skoleuddannelse.

Helbredsmæssige krav:

Udstedelse af et LAPL(A)-certifikat kræver en bestået helbredsmæssig undersøgelse foretaget af en flyvelæge.

Helbredskrav til ”LAPL(A) medical” skal som minimum være opfyldt. Har du bestået ”Medical Class 1” (som er påkrævet for opnåelse af CPL(A)) eller ”Medical Class 2”, opfylder du automatisk helbredskravet til LAPL(A).

Lægegodkendelsen skal fornyes hvert 1.-5. år afhængigt af alder og Medical Class.

Du skal ikke nødvendigvis være nogen ”supermand” for at bestå lægeprøven. Brug af f.eks. briller, farvesansdefekt, mindre hørenedsættelse eller lignende medfører ikke automatisk, at du ikke kan opnå helbredsgodkendelse til dette pilotcertifikat.

Alderskrav:

Der er hverken nogen laveste eller højeste alderskrav for påbegyndelse af LAPL(A)-uddannelsen.

Minimumsalderen for soloflyvning er 16 år, mens minimumsalderen for udstedelse af et LAPL(A)-certifikat er 17 år.

Der er heller ingen højeste aldersgrænse for påbegyndelse af uddannelsen eller udnyttelse af LAPL(A)-rettighederne.

Uddannelsesforløb:

Uddannelse til LAPL(A)-certifikatet består af et teorikursus, et radiokursus og praktisk undervisning.

Teorikursus: Teorikurset omfatter ca. 75 timers klasseundervisning i følgende fag:

 • Luftfartsret
 • Navigation
 • Meteorologi
 • Generelt luftfartøjskendskab
 • Flyveprincipper
 • Flyvepræstation og planlægning
 • Operationelle procedurer
 • Menneskelig ydeevne

Ud over klasseundervisning skal du regne med, at der vil være en del hjemmearbejde med opgaveløsning. Kurset afsluttes med en teoriprøve i samtlige fag.

En teoriprøve består af ca. 16 opgaver med multiple choice-svarmuligheder. Du består en prøve ved at have mindst 75 % rigtige besvarelser.

 

Tecnam_w800

Radiokursus: Radiokurset omfatter undervisning i bl.a.:

 • Betjening af radioudstyr
 • Radiobølgers udbredelse
 • Frekvens-spektret
 • Fonetisk alfabet
 • Nødmeldinger

Derudover vil der være øvelser i afgivelse og modtagelse af radiokorrespondance. Du kan efter eget ønske vælge mellem dansk eller engelsk radiokommunikation.

Kurset afsluttes med en mindre skriftlig prøve samt en mundtlig prøve i radiokommunikation.

Praktisk undervisning: Den praktiske flyveundervisning består af minimum 30 timers flyveundervisning. Heraf skal mindst 15 timer være dual-undervisning (du flyver sammen med en flyveinstruktør), og mindst 6 timer skal være soloflyvning (du flyver helt alene).

Den praktiske undervisning foregår normalt i mindre 2- eller 4-sædet enmotorede flyvemaskiner og omfatter bl.a.:

 • Grundlæggende flymanøvrering
 • Start og landinger
 • Navigation
 • Simpel instrumentflyvning
 • Nødprocedurer m.m.

Uddannelsen afsluttes med en praktisk flyveprøve.

Gyldighedsperiode/fornyelse:

Et LAPL(A)-pilotcertifikat til enmotorede flyvemaskiner har en gyldighed på 2 år.

Inden udløbet af den toårige periode kan certifikatet forlænges for en ny toårig periode. Dette kan ske ved, at du udfører en træningsflyvning af minimum en times varighed med en flyveinstruktør.

Der er ikke noget krav om, at du skal flyve et minimum antal timer årligt, men hvis du har fløjet mindre end 12 timer de seneste 24 måneder, skal du udføre en træningsflyvning med en eksaminator eller flyve de manglende timer af 12-timerskravet under vejledning af en flyveinstruktør.

Udvidelsesmuligheder:

Dit LAPL(A)-pilotcertifikat kan udvides til PPL(A) ved yderligere pilottræning.

December 16. 2019